مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب104130

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب11761

کارمندان فعال

مدرسه خوب775

مدارس فعال

مدرسه خوب181

شهرهای فعال