آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبستان پسرانه سما دوره دوم

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما دوره اول

مادر خسته و پسر خوش خنده

فریبا کلهر

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انسان مطلوب

پژوهشکده تحقیقات اسلامی

انسان کامل ایات ورو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخ جهانگشای جوینی

عطا ملک جوینی

تاریخ مغول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابونه

سرکار خانم دکتر مهدوی جعفری و

طب سنتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روش های پیش گیری از افت تحصیلی

مژگان خدادادی

افت تحصیلی

دبستان دخترانه سما دوره اول

جنگ غذا

دن گاتمن

داستان

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما دوره دوم

تیپ های ذهنی

ابوالفضل صادقی

مهارت زندگی

دبستان دخترانه سما دوره اول

بازی میکنم ویاد میگیرم

جانیس وان کلیو

فعالیتهای علمی در مو

دبستان دخترانه سما دوره دوم

شعیب(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان دخترانه سما دوره اول

با صدای زنبور

سرور کتبی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما دوره اول

کامیارکیماسی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

امیرمسعود اعتماد

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی رمضانی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيوا مولايي

مسابقه: ووشو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساره بهالو

مسابقه: تورني

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین علی عسگری

مسابقه: دوی صحرانوردی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب پورنمازيان

مسابقه: تورني

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشين هنرمند

مسابقه: تورني

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

حامدملکی

مسابقه: شنا(کرال)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل نبي پور

مسابقه: تورني

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرشیا عرب

مسابقه: جشنواره خوارزمی/دست سازه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد هادی چترایی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما دوره اول

بهراد عباس تبار آهنگر

1390/11/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناديا دقيقي

1380/11/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ژينا عيدي وندي

1384/11/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فاضل هاشمي

1380/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي مصطفائي

1382/11/29

دبستان پسرانه سما دوره اول

طاها همايوني نجف آبادي

1389/11/28

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محسن مهدي زاده

1386/11/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا محمدي مباركه

1384/11/23

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نازنين زماني

1387/11/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين براتي جوزداني

1382/11/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عارف معيني

1380/11/29

دبستان دخترانه سما دوره اول

فاطمه هاشم زاده قلعه شاهي

1388/11/27

دبستان پسرانه سما دوره اول

كسري كرمي نجف آبادي

1390/11/29

دبستان پسرانه سما دوره اول

آبتين افرازه

1389/11/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راحله طويرا

1379/11/26

دبستان پسرانه سما دوره دوم

اميرمحمد كامراني فر

1386/11/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا دهباشي جمالوئي

1380/11/27

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرعلي حيدري حاجي آبادي

1391/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد حيدري

1382/11/26

دبستان پسرانه سما دوره اول

پرهام توبه ئيها

1390/11/25