آخرین اخبار مدارس


25 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روش های پیش گیری از افت تحصیلی

مژگان خدادادی

افت تحصیلی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان پسرانه سما دوره دوم

تیپ های ذهنی

ابوالفضل صادقی

مهارت زندگی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

ایوب(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نقاشی پرخاطره

سیدمحمد مهاجرانی

احکام

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرامش وموفقیت

امیرملک محمودی

راز آرامش و موفقیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابونه

سرکار خانم دکتر مهدوی جعفری و

طب سنتی

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

کبوتر، مثل قو

سیدمحمد مهاجرانی

احکام

دبستان دخترانه سما دوره اول

بازی میکنم ویاد میگیرم

جانیس وان کلیو

فعالیتهای علمی در مو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خورشید را نمی توان دید

حسن محمودی

حجاب ماهواره و..

دبستان دخترانه سما دوره اول

توپ اسمان

رودابه حمزه ای

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمهدی فاضل

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرشیا عرب

مسابقه: جشنواره خوارزمی/دست سازه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما دوره دوم

اميرحسين عظيمي

1385/07/29

دبستان پسرانه سما دوره دوم

ايليا ايوبي

1385/07/26

دبستان دخترانه سما دوره دوم

مريم فاضل نجف آبادي

1387/07/30

دبستان پسرانه سما دوره دوم

ايمان ترابي فرد

1385/07/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي حاجي باقريان

1381/07/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

يونس معينيان

1381/07/25

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرحسين اميني قهدريجاني

1389/07/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمان عسگرپور

1382/07/29

دبستان دخترانه سما دوره دوم

فاطمه صابري

1386/07/24

دبستان پسرانه سما دوره دوم

اميرمحمد دواشي

1385/07/26

دبستان دخترانه سما دوره دوم

هستي قيصري

1387/07/28

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرعباس سليمي بني

1388/07/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي عبداللهي

1381/07/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد رحماني قهدريجاني

1380/07/23

دبستان پسرانه سما دوره اول

عليرضا سلطانيان

1389/07/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين ايشاني

1380/07/27

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرحسين فتحيان دستگردي

1389/07/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا صدري سوادجاني

1384/07/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مينا صالحي

1379/07/25

دبستان دخترانه سما دوره اول

ستايش عباسي

1388/07/23